Vind Showrooms
Showrooms
  • Showrooms

Mijn portfolio

Je hebt nog geen producten toegevoegd aan je portfolio

Als je producten hebt toegevoegd aan je portfolio, kun je ze hier direct printen, via e-mail versturen of downloaden.

0 Product(en)
Download
Alles verwijderen

Dit product zit al in uw catalogus.

Reglement Facebook wedstrijd

GROHE N.V. – S.A. organiseert een wedstrijd om een lunch bij restaurant ‘Het Gebaar’ van Roger Van Damme te winnen, ter waarde van €150.

Artikel 1 - Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door GROHE NV-SA, met maatschappelijke zetel te 3020 Winksele (België) Diependaalweg 4A, en is toegankelijk via Facebook GROHE België-Luxembourg: https://www.facebook.com/groheBE/ van 15 december 2017 t/m 7 januari 2018.

Artikel 2 - Periode

De wedstrijd vindt plaats van 15 december 2017 t/m 7 januari 2018.

Artikel 3 - Spelregels

• De wedstrijd vindt plaats op Facebook en Instagram.

• De deelnemer maakt een foto van zijn/haar GROHE product en post ze openbaar op Instagram of Facebook op zijn/haar persoonlijke pagina, met gebruik van de hashtags #GROHE en #mijnGROHE

• GROHE zal een album posten met alle ontvangen foto's

• Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen.

• Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.

• De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het Facebook account.

• Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België of Groothertogdom Luxembourg, met uitzondering van de personeelsleden van GROHE en van alle firma's die betrokken worden bij de organisatie van de wedstrijd.

• Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door GROHE worden verwijderd.

Artikel 4 - Winnaar & prijs

Er zal 1 winnaar zijn, deze ontvangt een waardebon van €150 bij het restaurant ‘Het Gebaar’ van Roger Van Damme in Antwerpen.

De winnaar zal worden verkozen in functie van de originaliteit en de relevantie van de foto.

De jury wordt samengesteld uit de leden van de marketingafdeling van GROHE. De winnaar zal worden verwittigd via een publicatie op de Facebook Fanpagina van GROHE en zal de cadeaubon per post ontvangen.

Artikel 5 - Uitsluiting

GROHE kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van GROHE.

Artikel 6 - Informatie over de prijs

De prijs voor de winnaar bestaat uit een cadeaubon ter waarde van 150 euro bij ‘Het Gebaar’. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 - Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van GROHE de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt GROHE ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 - Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die GROHE zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 10 - Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van GROHE. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 - Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan GROHE om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of GROHE op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.